Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

společností Global Travel Agency s.r.o.

vydané s platností a účinností od 21. 5. 2018

(dále jen „Všeobecné podmínky“)

 

 

 

 1. 1.                ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1              Společnost Global Travel Agency s.r.o., IČ: 261 37 631, se sídlem Na Příkopě 853/12, Praha, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 73529 (dále jen „GTA“), působí na českém trhu jako cestovní agentura, kdy tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi GTA a osobou starší 18 let, která uzavře se společností GTA smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby) nebo s osobou, v jejíž prospěch byla taková smlouva uzavřena (dále jen „Zákazník“) a jsou platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu zprostředkované a prodávané cestovní agenturou osobně, telefonicky, prostřednictvím internetových stránek a jiným způsobem komunikace na dálku.

1.2              Pro účely těchto Všeobecných podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), rozumí předem sestavená a za souhrnnou cenu nabízená kombinace alespoň dvou z níže uvedených typů služeb, jsou-li tyto poskytovány po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnují ubytování přes noc. Jedná se o dopravu, ubytování či jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb (např. sjednání hotelového ubytování, letenky, sportovního využití atd.) a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto Službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Všeobecných podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak (dále též: „Služby“). Zájezdem mohou být v těchto Všeobecných podmínkách označeny i jednotlivé Služby poskytované společností GTA samostatně, ale nemůže tomu být naopak, aby termín Služba označoval i Zájezd.

1.3              Subjektem, poskytujícím zájezd, nebo třetí osobou, poskytují Zájezd je v těchto Všeobecných podmínkách myšlena osoba, která pořádá, organizuje a poskytuje veškeré služby související se zájezdem a je tak oprávněna činit, je řádně pojištěna a splňuje zákonné předpoklady pro tuto činnost a jsou jí zejména: cestovní kanceláře, hotely, penziony, welness centra, zábavní parky, sportovní areály, koupaliště, muzea, divadla, kina a jiné subjekty kulturního, sportovního, relaxačního využití a jiné obdobné subjekty.

 

 

 

 1. 2.                OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

2.1              Zákazník uzavře s cestovní agenturou GTA smluvní vztah na základě objednávky učiněné prostřednictvím emailu, telefonického rozhovoru, přes webové rozhrání, případně jiným prokazatelným způsobem komunikace na dálku a ve výjimečných případech i osobně.

2.2              Za rezervaci se považuje správně vyplněná objednávka, která byla společností GTA přijata a ve které Zákazník uvede: jméno, příjmení, datum narození, název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby, kontakt, letenku, lokalitu, ubytování, rozhodné termíny, počet nocí, počet osob z toho počet dětí a zda požaduje pojištění pro případ storno pobytu.

2.3              Po obdržení objednávky, GTA ověří volnou kapacitu Zájezdu u příslušného subjektu poskytujícího Zájezd a poté vyrozumí Zákazníka o výsledku, tzn. potvrdí objednávku nebo tuto odmítne, což může učinit i bez udání důvodu. Má-li objednávka všechny náležitosti dle čl. 2.2 těchto Všeobecných podmínek, provede rezervaci objednaného Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné subjektu poskytujícího Zájezd a GTA. V případě, že subjekt poskytující Zájezd nemá o víkendech otevřeno, bude objednávka vyřízena v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací GTA neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup

2.4              Společnost GTA si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje uvedené požadavky, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. GTA má dále právo odmítnout Zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplné nebo nesprávné a takové, které jsou odeslány s vědomím, že cena Zájezdu nebude úmyslně uhrazena.

2.5              Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem GTA či příslušného subjektu, poskytujícího Zájezd.

2.6              GTA si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.7              Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost GTA povinna předložit Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou. Před uzavřením Smlouvy je společnost GTA rovněž povinna sdělit Zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro Zájezd požadovány.

2.8              Je-li rezervace provedená GTA potvrzena třetí osobou, poskytující Zájezd, a v případě služby poskytované ze strany GTA potvrzena přímo GTA, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

 

 1. A.  Zprostředkování Zájezdu GTA:

2.9              Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou třetí osobou, poskytující Zájezd, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti GTA buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou třetí osobou, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu. Smlouva spolu s pokyny a těmito Všeobecnými podmínkami je Zákazníkovi zaslána faxem, e-mailem, předána osobně na pobočce GTA nebo třetí osoby, případně výjimečně zaslána i poštou.

2.10            GTA rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností uvedené v těchto Všeobecných podmínkách. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení.

2.11            Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu GTA. Zaslání jinému subjektu (např. přímo subjektu poskytujícímu zájezd) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a GTA není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany třetí osoby, poskytující zájezd může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu).

2.12            Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti GTA, resp. příslušného subjektu, poskytujícího Zájezd.

2.13            Odchylně od předcházejícího článku těchto Všeobecných podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti GTA, resp. příslušného subjektu, poskytujícího Zájezd, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

2.14            Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za dítě je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých subjektu, poskytujících Zájezd.

2.15            Zákazník si je vědom toho, že subjekt, poskytující zájezd může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány třetí osobou, kterou může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

 

 1. B.  Přímé poskytování Služeb GTA:

2.16            V případě, že Služby (v tomto případě jednotlivé služby poskytované společností GTA samostatně a nikoliv Zájezd) poskytuje společnost GTA svým jménem a na svou odpovědnost, nikoliv ve prospěch cestovní kanceláře, vztahují se na způsob rezervace a uzavírání Smlouvy ohledně těchto Služeb následující ustanovení Všeobecných podmínek, které pokud se dostanou do rozporu s úpravou dle odst. 2.1 až 2.15, platí úprava níže uvedená. Není-li níže určitá oblast poskytování Služeb upravena, použijí se pro výklad nejbližší možné ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

2.17            U jednotlivé Služby poskytované přímo prostřednictvím GTA na základě poptávky a dotazu Zákazník (dále jen: „poptávka“), v nichž bude dostatečně specifikován Zákazník a příslušná Služba např. dle rezervace (viz. odst. 2.2), popř. uvedením termínu, času, způsobu, místa jejího poskytnutí, provede GTA dotaz a zjištění zajištění Služby u vhodného třetího subjektu (např. hotelu, letecké společnosti atd.) a na podmínky Služby, včetně ceny, volné kapacity a dalších podrobností.

2.18            Na základě poptávky zpracuje GTA nabídku pro Zákazníka, obsahující veškeré rozhodné skutečnosti pro posouzení této nabídky Zákazníkem (dále jen „nabídka“). Před vypracováním nabídky je GTA oprávněna a nikoliv povinna rezervovat nabídku pro Zákazníka. Nabídka by měla odpovídat požadavkům Zákazníka vzneseným v poptávce.

2.19            Příjme-li a elektronicky, případně jinak prokazatelně písemně či telefonicky potvrdí Zákazník nabídku, kterou obdržel od GTA je uzavřena Smlouva o poskytování Služby, která se tak stává platnou a účinnou okamžikem doručení potvrzení o přijetí nabídky Zákazníkem. Obsah a podmínky Smlouvy, včetně ceny a dalších podrobností poskytování Služby se řídí obsahem nabídky, který je určující pro posouzení toho, jak Smlouva byla mezi stranami uzavřena.

2.20            Neprodleně po přijetí nabídky a uzavření Smlouvy je GTA povinna rezervovat Službu pro Zákazníka, o čemž je povinna Zákazníka informovat a poslat mu včas rozhodné informace o rezervaci Služby u třetí osoby, poskytující Službu, včetně bližších informací o využití možnostech využití Služby. Po úspěšné rezervaci nabídky vystaví GTA zákazníkovi fakturu. Faktura je splatná 15 dnů po jejím vystavení a doručení Zákazníkovi, není-li mezi stranami sjednáno (např. v nabídce) jiná splatnost faktury.

2.21            Nebude-li v mezidobí mezi odesláním nabídky GTA a jejím přijetím Zákazníkem a objednáním ze strany GTA Služba, popsaná v nabídce, již k dispozici, ruší se Smlouva od počátku pro nemožnost plnění, GTA je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Zákazníkovi a řešit s ním alternativní řešení, např. ve formě nové nabídky, pokud je alternativa možná a souhlasí-li s tímto postupem Zákazník.

2.22            Zákazník je oprávněn jakoukoliv nabídku GTA odmítnout. V takovém případě se nabídka stává bezpředmětnou a Služba nebude ze strany GTA poskytnuta, sjednána, resp. zajištěna. Odmítne-li Zákazník bez zjevného důvodu opakovaně nabídku GTA, je povinen uhradit škodu, která byla GTA způsobena odmítnutím na straně Zákazníka.

 

 

 

 1. 3.                PLATBA

 

3.1              Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě, v nabídce či v potvrzení o Zájezdu.

3.2              Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3              Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet GTA, případně po dohodě s GTA přímo na účet subjektu, poskytujícího Zájezd, a to v pobočce příslušné banky, bankovním převodem nebo v hotovosti u GTA.

3.4              Zákazník souhlasí s tím, že GTA, resp. příslušný subjekt, poskytující Zájezd nebo Službu (nestanoví-li obchodní podmínky takového subjektu jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu, a to pouze za těchto podmínek:

a)    dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

b)    dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

c)     dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.

3.5              Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti GTA, resp. příslušnému subjektu, pořadatel CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

3.6              Jsou-li GTA nebo subjekt poskytující Zájezd nuceni z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7              Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši sdělené pracovníkem GTA. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem GTA a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8              Výše uvedené platební podmínky dle článku 3 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti GTA platí cenu za Zájezd přímo subjektu, poskytujícímu Zájezd. V tom případě platí platební podmínky příslušného subjektu, poskytujícího Zájezd, jsou-li v rozporu s článkem 3 těchto Všeobecných podmínek.

 

 

 

 1. 4.                CESTOVNÍ DOKLADY

 

4.1              Každý Zákazník je povinen mít s sebou na cestě do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz (pro cesty v rámci Schengenského prostoru). Je Zákazníkovou povinností zjistit informace důležité pro přechod hranic cílové země, případně dalších zemí, skrz něž se při pozemní dopravě projíždí. Zákazníkovou povinností je zároveň zajistit potřebnou dobu platnosti svého cestovního pasu, kterou cílová země vyžaduje.

4.2              Záležitosti týkající se získání víza je Zákazník povinen si vždy zajistit sám ještě před vycestováním, na což je ze strany GTA vhodným způsobem upozorněn. GTA nenese žádnou odpovědnost za případné neudělení víza.

4.3              Ostatní doklady zajišťované společností GTA či subjektem, poskytujícím Zájezd obdrží Zákazník od GTA nebo příslušného subjektu a to, není-li dohodnuto jinak, zpravidla 3-5 dní před odjezdem nebo v místě odjezdu.

 

 

 

 1. 5.                STORNO ZÁJEZDU

 

5.1              Zákazník je oprávněn stornovat objednaný Zájezd nebo Službu, tedy odstoupit od uzavřené Smlouvy, až do okamžiku úhrady zálohy nebo do doby podpisu Smlouvy bez stornovacích poplatků. Zákazník není povinen k úhradě stornovacích poplatků v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinností stanovených Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami nebo příslušnými ustanoveními právních předpisů ze strany společnosti GTA anebo v případě odstoupení od Smlouvy pro zrušení Zájezdu v důsledku jednání subjektu, poskytujícího Zájezd.

5.2              Zákazník má právo kdykoliv po úhradě zálohy či podpisu Smlouvy odstoupit od Smlouvy, když toto odstoupení musí být společnosti GTA doručeno písemně a smluvní vztah Zákazníka a GTA je následně ukončen ke dni doručení odstoupení od Smlouvy společnosti GTA. Zákazník je dále povinen uhradit společnosti GTA, a to v závislosti na tom, je-li odstoupení od Smlouvy doručeno společnosti GTA

a)    do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;

b)    65 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;

c)     45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;

d)    30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;

e)    15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

5.3              Společnost GTA si vyhrazuje právo započíst storno poplatky ze zaplacené zálohy nebo uhrazené ceny Zájezdu, pokud právo na úhradu stornovacího poplatku vznikne v souladu s ustanoveními cestovní smlouvy, těchto podmínek nebo příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb. občanského zákoníku.

5.4              Výše uvedená úprava storna se nepoužije, pokud se na smluvní vztah mezi Zákazníkem, GTA a subjektem, poskytujícím Zájezd řídí úpravou a podmínkami, stanovenými v příslušné smluvní, či jiné dokumentaci subjektu, poskytujícího Zájezd.

5.5              Pro případ, že je úprava storno poplatku u subjektu, poskytujícího Zájezd pro zákazníka méně příznivá, platí, že se použije úprava, stanovená subjektem, poskytujícím Zájezd, na což je GTA povinna zákazníka upozornit. Po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jež pořádá subjekt poskytující Zájezd, je Zákazník povinen uhradit odstupné, jehož výše se řídí obchodními podmínkami daného subjektu, poskytujícího Zájezd.

5.6              Společnost GTA je ze závažných důvodů oprávněna zrušit Zájezd ve lhůtě kratší než je 20 dnů před odjezdem a v takovém případě se tato zavazuje vůči Zákazníkovi k úhradě penále ve výši 10 % z ceny Zájezdu, když zákonný nárok Zákazníka na náhradu škody zůstává zachován. Toto ustanovení Všeobecných podmínek se neužije, pokud GTA prokáže, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla společnost GTA zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní rozumně požadovat, či došlo-li ke zrušení Zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu Zákazníků.

 

 

 

 1. 6.                REKLAMACE

 

6.1              Reklamace Zájezdů a Služby Zákazníky se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek subjektu, poskytujícího Zájezd. Reklamace se podává písemně spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený osobou, jednající za subjekt, poskytující Zájezd, poskytovatelem konkrétní služby, fotografiemi apod.

6.2              Společnosti GTA se zavazuje jakoukoliv jí doručenou reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení takové reklamace, zasílat k vyřízení subjektu, poskytujícímu Zájezd. Společnosti GTA není oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající cestovní kanceláři, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

 

 

 

 1. 7.                 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1              Společnost GTA prohlašuje, že s osobními údaji Zákazníků, které získá v souvislosti se svou činností, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.2              Při odeslání objednávky dává Zákazník výslovný a dobrovolný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce v smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.3              Zákazník je srozuměn s tím, že GTA je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

7.4              Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 7.3. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům GTA (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, leteckým společnostem). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne GTA na žádost zákazníka.

7.5              Zákazník bere na vědomí, že GTA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

7.6              Zákazník bere na vědomí, že GTA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je GTA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese GTA nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@smart-travelagency.com nebo info@smartholidays.cz nebo info@smartconcierge.cz . V tomto případě nebude GTA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

7.7              Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

7.8              Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a)               Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@smartholidays.cz nebo info@smart-travelagency.com nebo info@smartconcierge.cz .

b)               Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c)                Požadovat, aby GTA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) GTA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody GTA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d)               Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e)               Získat od GTA kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je GTA povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

f)                Získat své osobní údaje, které GTA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

 

 

 

 1. 8.                 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 

8.1              Povinnosti Zákazníka jsou upraveny Smlouvou, a dále je Zákazník povinen:

a)    poskytnout společnosti GTA potřebnou součinnost k řádnému plnění Smlouvy,

b)    uvádět úplné a pravdivé údaje,

c)     zaplatit řádně a včas cenu Zájezdu,

d)    počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor třetích osob a pořádající cestovní kanceláře, a nahradit případnou škodu, kterou Zákazník svým jednáním způsobí.

8.2              Povinnosti společnosti GTA jsou stanoveny Smlouvou, dále je GTA povinna

a)    zprostředkovat Zákazníkovi Služby v rozsahu a kvalitě dle učiněné objednávky,

b)    pravdivě a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech souvisejících s plněním Smlouvy, o kterých se dozví a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o uzavření Smlouvy, zejména o termínu Zájezdu, ceně Zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy, způsobu dopravy, charakteru ubytování, stravování, podmínkách odstoupení od Smlouvy, reklamace Zájezdu, změny Smlouvy (např. v podobě náhradníka), možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zájezdu, atd.

c)     nejpozději do 7 dnů před zahájením Zájezdu poskytnout Zákazníkovi písemně podrobné informace o všech skutečnostech spojených se Zájezdem, které jsou jí známy, pokud již nejsou obsaženy ve Smlouvě nebo v objednávce. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.3              Společnost GTA nenese odpovědnost za věci způsobené vyšší mocí, zejména za klimatické podmínky, čistotu či teplotu moře, požáry, povodně, politickou situaci v zemi atd.

 

 

 

 1. 9.                 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1              Společnost GTA se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se zákony (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

9.2              Smlouva a veškeré její přílohy se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy a Všeobecných podmínek, jež nejsou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem.

9.3              Dodatky a změny Smlouvy a tyto Všeobecné podmínky mohou být provedeny pouze písemnou formou, a to po vzájemné dohodě obou stran.

9.4              Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních, z nichž Zákazník a Poskytovatel obdrží každý po jednom vyhotovení.

9.5              V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě Smlouva nebo tyto všeobecné podmínky budou vykládány tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Zákazník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto podmínek.

9.6              Odkazují-li tyto Všeobecné podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (cestovní kancelář), které odporují těmto Všeobecným podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

9.7              Zákazník byl s těmito Všeobecnými podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

9.8              Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 5. 2018.